آخرین اخبار :
چهارشنبه، 2 اسفند 1402
فهرست
دسترسی آسان
 • president
 • president
 • president
 • سامانه تدراکات الکترونیکی دولت
 • آخرین خبر ها
  مطالب پر بازدید

  اعضای شورای اسلامی شهر

  اعضای شورای اسلامی شهر
   ****************************************************
   
  آقای معصوم ميرغفاري
  تاریخ تولد:
  نام پدر:
  سمت: رییس شورای اسلامی شهر ترک دوره ششم


  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  آقای علي باباوليلو
  تاریخ تولد:
  نام پدر:
  سمت: عضو شورا


  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  آقای حامد كريمي
  تاریخ تولد:
  نام پدر:
  سمت: عضو شورا


  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  خانم زهرا عباسی ترکی
  تاریخ تولد:
  نام پدر: محرم
  سمت: نائب رییس شورای اسلامی شهر ترک


  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  آقای کاظم داودخانی
  تاریخ تولد:
  نام پدر:
  سمت: عضو شورا


  گزارش تصویری خبر ها