آخرین اخبار :
چهارشنبه، 2 اسفند 1402
فهرست
دسترسی آسان
 • president
 • president
 • president
 • سامانه تدراکات الکترونیکی دولت
 • آخرین خبر ها
  مطالب پر بازدید

  مراحل کلی جهت اصلاح پروانه ساختمان

  مراحل كلي جهت اصلاح پروانه ساختمان
  1- تكميل فرم توسط متقاضي ( شامل مشخصات مالك ، پلاك پستي، نشاني كامل و دقيق شماره پرونده ، بلوك و ملك)
  2- صدور دستور بازديد توسط مسئول شهرسازي
  3- اخذ نوبت بازديد و مراجعه به بايگاني جهت تائيد و اطلاعات اخذ نوبت
  4- بازديد توسط مامور فني منطقه و ارائه گزارش و تهيه كارت گذر بندي
  5- بررسي گزارش مامور فني توسط مسئول شهرسازي منطقه و در صورت بلامانع بودن از نظر كاربري و گذر بندي و ساير ضوابط شهر سازي صدور دستور تهيه نقشه
  تبصره : در صورت بروز مشكل مالك بايد معرفي نامه مربوطه را از شهرداري دريافت كرده و به سازمانهاي مربوطه ارائه نمايد.
  در صورتي كه گذر بندي پلاك داراي مشكل باشد استعلام از دفتر طرحهاي تفضيلي و نقشه برداري معاونت شهرسازي
  در صورتيكه كاربري پلاك داراي مشكل باشد استعلام از سازمانهاي مربوطه
  كاربريهاي فضاي سبز، پاركينگ . اداري، ورزشي استعلام از معاونت شهرسازي
  كاربريهاي آموزشي استعلام از آموزش و پرورش
  كاربريهاي بهداشتي، درماني استعلام از دانشگاه علوم پزشكي
  كاربريهاي مسكوني با ارزش تاريخي استعلام از سازمان ميراث فرهنگي
  كاربريهاي خدمات جهانگردي، پذيرايي استعلام از ارشاد اسلامي ، سازمان ايرانگردي
  6-صدور مجوز تهيه نقشه معماري ( توسط واحد تشكيل پرونده )
  7-ارائه نقشه معماري با رعايت ضوابط شهرسازي توسط مالك
  8-بررسي نقشه معماري توسط مسئول شهر سازي و در صورت تائيد صدور دستور محاسبه
  9- محاسبه متراژ زير بنا عوارض زير بنا توسط قسمت محاسبات
  10- صدور فيشهاي عوارض زير بنا ، آتش نشاني ، نامه بيمه
  11- پرداخت فيش هاي مربوطه توسط مالك
  12- صدور معرفي نامه ناظر و محاسب( توسط واحد تشكيل پرونده) پس از دريافت فرم معرفي نامه مالك موظف مي باشد فرم مذكور را نزد مهندس ناظر و محاسب خود ببرد و ايشان بايد فرم مذكور را مهر و امضاءنمايند و سپس به قسمت امور مهندسين ناظر واقع در معاونت شهر سازي برود و برگ تعهد نظارت و برگ تعهد محاسب را دريافت و به منطقه ( شهرداري ) ارائه نمايد.
  13-تهيه و ارائه مدارك مورد نياز توسط مالك از قبيل:
  1- برگ تعهد نظارت
  2- برگ تعهد محاسب +نقشه هاي سازه( اجرايي)
  3-فرم تعهد كارفرما ( مالك) در صورتي كه مالك همان شخص نباشد ارائه اين فرم ضروري است تكميل و گواهي امضاء شده در يكي از دفاتر اسناد رسمي
  4- فيش هاي عوارض زير بنا( توسط محاسب) ، نوسازي سال جاري ( توسط واحد نوسازي)
  5-جواب نامه از اداره بيمه
  6- اصل و كپي سند مالكيت به نام مالك فعلي
  7- مجوز تهيه نقشه با مهر و امضاي طراح و تائيد واحد امور مهندسين ناظر معاونت شهرسازي
  8-تائيد نقشه هاي سازه توسط واحد ايستايي معاونت شهرسازي در صورتي كه 4 سقف و يا بيشتر باشد.( نقشه هاي سازه توسط مسئول شهرسازي منطقه به مهر مطابقت ممهور و سپس توسط واحد ايستايي معاونت شهرسازي تائيد مي گردد)
  9-نامه از واحد آتش نشاني معاونت شهر سازي در صورتي كه سقف و يا بيشتر باشد( استعلام مربوط توسط قسمت پيش نويس پروانه واحد شهرسازي انجام مي گيرد و جواب توسط مالك بايد ارائه گردد.)
  10-ارائه فرم تعهد معماري
  11-ارائه فرم تعهد نظارت معماري در صورتي كه 5 سقف يا بيشتر باشد
  12-ارائه نقشه هاي تاسيسات مكانيكي و برق در صورتيكه 6 سقف يا بيشتر باشد
  13-ارائه فرم تعهد نظارت تاسيسات برق
  14-ارائه فرم تعهد نظارت تاسيسات مكانيكي
  15- تهيه پيش نويس پروانه توسط شهرداري
  16- تكميل شناسنامه ساختمان توسط شهرداري
  17-اخذ امضاء پروانه ( پيش نويس گيرنده ، محاسب، مسئول( معاون) شهرسازي ، شهرداري منطقه( معاون مالي- اداراي))
  18- صدور پروانه ساختمان
  19- ممهور شدن پروانه توسط واحد دبيرخانه
  20-تهيه كپي از سه صفحه اول پروانه و ممهور شدن به امضاء و مهر مهندس ناظر ( توسط مالك) و ارائه به واحد صدور پروانه
  21- تحويل پروانه ساختمان به مالك + يكسري نقشه هاي تائيد شده معماري و سازه
  گزارش تصویری خبر ها