آخرین اخبار :
چهارشنبه، 2 اسفند 1402
فهرست
دسترسی آسان
 • president
 • president
 • president
 • سامانه تدراکات الکترونیکی دولت
 • آخرین خبر ها
  مطالب پر بازدید

  وظایف شهرداری

  وظایف شهرداری
  - ایجاد خیابانها و کوچه ها ومیدانهاوباغهای عمومی ومجاری آب و توسعه معابر درحدود قوانین موضوعه.
  - تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسایل ممکنه.
  -مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با موسسات وزارت بهداری درآبله کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری ازامراض ساریه.
  -جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان بکار و توسعه آموزش عمومی وغیره.
  -حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیرمنقول شهرداری و اقامه دعوی براشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.
  -برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی واجرای آن.
  - انجام معاملات شهرداری،اعم ازخرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول ومقاطعه و اجاره و استجاره، پس از تصویب شورای اسلامی شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها پیش بینی شده دراین قانون.
  -اهداء و قبول اعانات و هدایابه نام شهر با تصویب شورای اسلامی شهر.
  - تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات.
  - ایجادغسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
  - اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق.
  -پیشنهاد اصلاح نقشه شهر درصورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابینه متعلق به اشخاص،که مورد احتیاج شهر باشد، بر طبق قانون توسعه معابر و تامین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر.
  -تهیه و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسائط نقلیه وغیره.
  - جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت درشهرهاست.
  -احداث بناها وساختمانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح وحمام عمومی و کشتارگاه و میدانها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی وفنی واتخاذ تدابیرلازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر.
    تشریک مساعی بافرهنگ درحفظ ابنیه وآثارباستانی شهروساختمانهای عمومی ومساجدوغیره.
  -اهتمام درمراعات شرایط بهداشت درکارخانه ها ومراقبت درپاکیزگی گرمابه ها ونگاهداری اطفال بی بضاعت وسرراهی.
  -صدورپروانه برای کلیه ساختمانهای که درشهرساخته می شود.
  -ساختن خیابانها وآسفالت کردن سواره روها وپیاده روهای معابروکوچه های عمومی وانهاروجدولهای طرفین ازسنگ آسفالت وامثال آن به هزینه شهرداری هرمحل.
  -پیشنهادبرقراری یاالغاء عوارض شهروهمچنین تغییرنوع ومیزان عوارض،اعم ازکالای وارداتی وصادراتی کشورو محصولات داخلی وغیره وارسال یا نسخه ازتصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور.
  - وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابرونصب لوحه نام آنها وشماره گذاری اماکن ونصب تابلوی الصاق اعلانات وبرداشتن ومحوکردن آگهی هاازمحل های غیرمجازوهرگونه اقداماتی که درحفظ نظافت وزیبایی شهرموثرباشند.
   شهرداری خارج ازحدود مصوب شهر,حق تعهدوتهیه وتوزیه آب وبرق وسایرتاسیسات شهرداری راندارد.
  اجرای مقررات شهرداری,که جنبه عمومی دارد وبه تصویب شورای اسلامی شهررسیده,پس ازاعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم الرعایه است.

  گزارش تصویری خبر ها