آخرین اخبار :
چهارشنبه، 2 اسفند 1402
فهرست
دسترسی آسان
 • president
 • president
 • president
 • سامانه تدراکات الکترونیکی دولت
 • آخرین خبر ها
  مطالب پر بازدید

  آشنایی با کمیسیون ماده 77

  ماده 77 قانون شهرداري
  (اصلاحي مصوب 1345/11/27)

  رفع هرگونه اختلاف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض به کميسيوني مرکب از نمايندگان وزارت کشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي شود و تصميم مزبور قطعي است.
  بدهي هايي که طبق تصميم اين کميسيون تشخيص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا» به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي باشد.
  اجراي ثبت مکلف است بر طبق تصميم کميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد .  
  در نقاطي که سازمان قضائي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يک نفر را به نمايندگي از دادگستري تعيين مي نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد .  
  اعضا» کميسيون ;
  اعضا» کميسيون عبارتند از:  
  1- نماينده وزارت کشور
  2- نماينده دادگستري  
  3- نماينده انجمن شهر (شوراي اسلامي شهر )

  صلاحيت و حدود رسيدگي کميسيون ماده 77 ;
  از آن جائي که عوارض يکي از منابع مهم درآمدگي شهرداري ها محسوب مي گردد که اختلاف بين مودي و شهرداري را اجتناب ناپذير نموده است به همين لحاظ قانونگذار مرجع مستقلي را تحت عنوان کميسيون ماده 77 براي رسيدگي به اين امر پيش بيني نموده است.  

  تشکيلات و تعداد کميسيون ماده 77 ;
  کميسيون ماده 77 در شهرداري تشکيل گرديده و داراي شخصيت حقوقي مستقل از شهرداري و بر اساس ضوابط و مقررات مبادرت به صدور راي مي نمايد.
  تصميمات کميسيون مزبور قطعي است و بنابراين ضرورتي براي تشکيل بيش از يک کميسيون وجود ندارد ولي در صورت نياز به تشکيل بيش از يک کميسيون به دليل حجم پرونده ها ايجاد کميسيون متعدد منع قانوني ندارد .
  بديهي است اين کميسيون ها به عنوان بدوي و تجديد نظر تلقي نمي گردد بلکه در عرض يکديگر قرار دارند .  

  دبير خانه کميسيون ;
  دبيرخانه کميسيون ماده 77در شهرداري مستقر بوده و معمولا يکي از کارکنان شهرداري به عنوان دبير کميسيون تعيين مي گردد که داراي وظائف عمده اي بوده که اعم آن به شرح ذيل مي باشد :  
  1- انجام تشريفات قانوني به منظور ثبت و تکميل پرونده هاي ارجاعي به کميسيون.
  2- تنظيم تصميم اعضا» کميسيون به تفکيک هر پرونده.  
  3- ابلاغ قانوني آرا» صادره از سوي کميسيون به موديان و شهرداري
  4- حفظ و نگهداري کليه مکاتبات اداره و سوابق آرا» صادره   
  5- شرکت در جلسات کميسيون و ارائه توضيحات لازم به اعضا»

  رسميت جلسات ;  
  در خصوص اين که جلسات کميسيون با حضور چند نفر از سه نفر اعضا» قانوني آن رسميت مي يابد در ماده 77اشاره نگرديده است اما با توجه به اعتبار «اکثريت آرا» به صورت نصف به علاوه يک» مي توان نتيجه گرفت که جلسه با حضور هر سه عضو آن رسميت مي يابد اما براي حصول اعتبار راي، اکثريت آرا» يعني حداقل دو راي از سه راي کفايت خواهد کرد.  

   صلاحيت رسيدگي کميسيون ماده 77 :  
  رسيدگي به اختلافات بين مودي و شهرداري در مورد عوارض در صلاحيت کميسيون ماده قرار داشته و عوارض با ساير مطالبات شهرداري همانند «بهاي خدمات» جرائم «تخلفات ساختماني» و غيره تفاوت خواهد داشت.  
  و اين که کميسيون مذکور در چه محدوده اي مي تواند وارد رسيدگي شده و تصميم گيري نمايد بستگي به محدوده اي دارد که در آن محدوده عوارض وضع گرديده است .
  کميسيون ماده 77قانون شهرداري فاقد آئين نامه دادرسي خاصي است و در اين ماده نحوه ابلاغ دعوت از مودي و شهرداري و امکان يا عدم امکان حضور آنان ذکر نشده است.
  نکته قابل ذکر ديگر اين موضوع مي باشد که همان گونه که در متن ماده 77قانون شهرداري به صراحت قيد شده است صلاحيت کميسيون تشخيص بدهي مودي در مورد عوارض شهرداري است، لذا در صورتي که شهرداري مستند و مستدل به قوانين عوارضي را محاسبه نموده باشد و مودي دليل قانوني بر رد دلائل ارائه شده از سوي شهرداري ارائه ننمايد، کميسيون نمي تواند آن را تخفيف و يا تشديد نمايد.

  مراحل مقدماتي تشکيل پرونده و ارجاع به کميسيون ماده 77 ;
  1- شناسائي مودي
  2- محاسبه عوارض
  3- ابلاغ عوارض به مودي
  4- ارسال پرونده به کميسيون

  منبع و ماخذ:
  1- قانون شهرداري


  گزارش تصویری خبر ها