آخرین اخبار :
امروز : سه شنبه ، 2 بهمن 1397
فهرست
آخرین خبر ها
مطالب پر بازدید

اعضای شورای اسلامی شهر

اعضای شورای اسلامی شهر
 ****************************************************
 
آقای محمد طالبی
تاریخ تولد:
نام پدر: مسلم
سمت: رییس شورای اسلامی ترک


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آقای احمد مددی
تاریخ تولد:
نام پدر: اسداله
سمت: نائب رییس شورای اسلامی ترک و نماینده شورای شهرستان


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آقای علی رحیمی  ترکی
تاریخ تولد:
نام پدر: بایرامعلی
سمت: عضو شورا


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خانم زهرا عباسی ترکی
تاریخ تولد:
نام پدر: محرم
سمت: عضو شورا


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آقای کاظم داودخانی
تاریخ تولد:
نام پدر: برجعلی
سمت: عضو شورا


گزارش تصویری خبر ها