آخرین اخبار :
امروز : دوشنبه ، 26 آذر 1397
فهرست
آخرین خبر ها
پر بازدیدترین ها

مراحل کلی جهت دریافت پایان کار ساختمان

مراحل كلي جهت دريافت پايان ساختمان
1- ارائه مدارك لازم: كارت شناسايي ، فيش نوسازي سال جاري
2- تكميل فرم شماره 7 جهت پايان ساختمانتوسط مهندس ناظر
3-اخذ نوبت بازديد مالك
4- بازديد توسط مامور فني منطقه و ارائه گزارش
5- بررسي گزارش مامور فني توسط مسئول شهرسازي منطقه صدور دستور محاسبه
6-كنترل زير بنا توسط محاسب با توجه به گزارش مامور فني و سابقه ( پروانه ساختمان) از نظر اضافه متراژ و كسري پاركينگ
7- در صورت تائيد محاسب مجددا بررسي مسئول شهرسازي و در صورت نياز رضايت مجاورين و يا بر طرف نمودن موارد خلاف از قبيل مشرف بودن نسبت به مجاورين ، اضافه ارتفاع ، اضافه قدپاي طرفين جهت صدور تائيد پايان ساختمان
تبصره : در صورتي كه ساختمان اضافه بناي مازاد بر پروانه ساختمان داشته باشد ارسال به كمسيون ماده صد و پس از تعيين شدن جريمه و يا صدور راي رفع خلاف بقيه مراحل اجرا مي گردد.
8- تهيه پيش نويس پايان ساختمان( واحد تشكيل پرونده)
 تبصره 1: در صورتي كه پلاك بيشتر از 4 سقف و بيشتر باشد به اخذ تائيد از واحد : 1- آتش نشاني 2- ايستايي معاونت شهرسازي دارد كه استعلام آن توسط واحد تشكيل پرونده انجام مي گيرد( فرمهاي 18 و 20 توسط شهرداري )
تبصره 2: در صورتي كه در محدوده مسكوني با ارزش تاريخي قرارداد نياز به تائيد سازمان ميراث فرهنگي مي باشد( استعلام فرم شماره 13 توسط شهرداري)
9- تكميل برگ گواهي پايان ساختمان در پروانه ساختمان
10- امضاء توسط معاون شهرسازي – شهردار( معاون مالي – اداري)-محاسب – پيش نويس گيرنده
11- ممهور شدن به مهر شهرداري توسط دبير خانه

گزارش تصویری خبر ها