آخرین اخبار :
امروز : دوشنبه ، 26 آذر 1397
فهرست
آخرین خبر ها
پر بازدیدترین ها

مراحل کلی جهت اصلاح پروانه ساختمان

مراحل كلي جهت اصلاح پروانه ساختمان
1- تكميل فرم توسط متقاضي ( شامل مشخصات مالك ، پلاك پستي، نشاني كامل و دقيق شماره پرونده ، بلوك و ملك)
2- صدور دستور بازديد توسط مسئول شهرسازي
3- اخذ نوبت بازديد و مراجعه به بايگاني جهت تائيد و اطلاعات اخذ نوبت
4- بازديد توسط مامور فني منطقه و ارائه گزارش و تهيه كارت گذر بندي
5- بررسي گزارش مامور فني توسط مسئول شهرسازي منطقه و در صورت بلامانع بودن از نظر كاربري و گذر بندي و ساير ضوابط شهر سازي صدور دستور تهيه نقشه
تبصره : در صورت بروز مشكل مالك بايد معرفي نامه مربوطه را از شهرداري دريافت كرده و به سازمانهاي مربوطه ارائه نمايد.
در صورتي كه گذر بندي پلاك داراي مشكل باشد استعلام از دفتر طرحهاي تفضيلي و نقشه برداري معاونت شهرسازي
در صورتيكه كاربري پلاك داراي مشكل باشد استعلام از سازمانهاي مربوطه
كاربريهاي فضاي سبز، پاركينگ . اداري، ورزشي استعلام از معاونت شهرسازي
كاربريهاي آموزشي استعلام از آموزش و پرورش
كاربريهاي بهداشتي، درماني استعلام از دانشگاه علوم پزشكي
كاربريهاي مسكوني با ارزش تاريخي استعلام از سازمان ميراث فرهنگي
كاربريهاي خدمات جهانگردي، پذيرايي استعلام از ارشاد اسلامي ، سازمان ايرانگردي
6-صدور مجوز تهيه نقشه معماري ( توسط واحد تشكيل پرونده )
7-ارائه نقشه معماري با رعايت ضوابط شهرسازي توسط مالك
8-بررسي نقشه معماري توسط مسئول شهر سازي و در صورت تائيد صدور دستور محاسبه
9- محاسبه متراژ زير بنا عوارض زير بنا توسط قسمت محاسبات
10- صدور فيشهاي عوارض زير بنا ، آتش نشاني ، نامه بيمه
11- پرداخت فيش هاي مربوطه توسط مالك
12- صدور معرفي نامه ناظر و محاسب( توسط واحد تشكيل پرونده) پس از دريافت فرم معرفي نامه مالك موظف مي باشد فرم مذكور را نزد مهندس ناظر و محاسب خود ببرد و ايشان بايد فرم مذكور را مهر و امضاءنمايند و سپس به قسمت امور مهندسين ناظر واقع در معاونت شهر سازي برود و برگ تعهد نظارت و برگ تعهد محاسب را دريافت و به منطقه ( شهرداري ) ارائه نمايد.
13-تهيه و ارائه مدارك مورد نياز توسط مالك از قبيل:
1- برگ تعهد نظارت
2- برگ تعهد محاسب +نقشه هاي سازه( اجرايي)
3-فرم تعهد كارفرما ( مالك) در صورتي كه مالك همان شخص نباشد ارائه اين فرم ضروري است تكميل و گواهي امضاء شده در يكي از دفاتر اسناد رسمي
4- فيش هاي عوارض زير بنا( توسط محاسب) ، نوسازي سال جاري ( توسط واحد نوسازي)
5-جواب نامه از اداره بيمه
6- اصل و كپي سند مالكيت به نام مالك فعلي
7- مجوز تهيه نقشه با مهر و امضاي طراح و تائيد واحد امور مهندسين ناظر معاونت شهرسازي
8-تائيد نقشه هاي سازه توسط واحد ايستايي معاونت شهرسازي در صورتي كه 4 سقف و يا بيشتر باشد.( نقشه هاي سازه توسط مسئول شهرسازي منطقه به مهر مطابقت ممهور و سپس توسط واحد ايستايي معاونت شهرسازي تائيد مي گردد)
9-نامه از واحد آتش نشاني معاونت شهر سازي در صورتي كه سقف و يا بيشتر باشد( استعلام مربوط توسط قسمت پيش نويس پروانه واحد شهرسازي انجام مي گيرد و جواب توسط مالك بايد ارائه گردد.)
10-ارائه فرم تعهد معماري
11-ارائه فرم تعهد نظارت معماري در صورتي كه 5 سقف يا بيشتر باشد
12-ارائه نقشه هاي تاسيسات مكانيكي و برق در صورتيكه 6 سقف يا بيشتر باشد
13-ارائه فرم تعهد نظارت تاسيسات برق
14-ارائه فرم تعهد نظارت تاسيسات مكانيكي
15- تهيه پيش نويس پروانه توسط شهرداري
16- تكميل شناسنامه ساختمان توسط شهرداري
17-اخذ امضاء پروانه ( پيش نويس گيرنده ، محاسب، مسئول( معاون) شهرسازي ، شهرداري منطقه( معاون مالي- اداراي))
18- صدور پروانه ساختمان
19- ممهور شدن پروانه توسط واحد دبيرخانه
20-تهيه كپي از سه صفحه اول پروانه و ممهور شدن به امضاء و مهر مهندس ناظر ( توسط مالك) و ارائه به واحد صدور پروانه
21- تحويل پروانه ساختمان به مالك + يكسري نقشه هاي تائيد شده معماري و سازه
گزارش تصویری خبر ها